RDC Modelleme Yaklaşımı

1. İş sürecinizle ilgili deterministik model hazırlanır.
2. Tarihsel verilerden (historical data), uzman görüşlerinden ya da diğer kaynaklardan yararlanarak model girdileriyle ilgili bilgi toplanır.
3. Model girdileri için uygun olasılık dağılımları (probability distributions) belirlenir.
4. Deterministik model, Monte Carlo Simulasyon modeline dönüştürülür.
5. Simulasyon modeli çalıştırılır ve model çıktıları olasılık dağılımları (probability distributions) ve istatistiksel özellikler (descriptive statistics) olarak elde edilir.
6. Olasılıksal sonuçlar kullanılarak alınacak kararlar optimize edilir.

Bu adımlarla ilgili daha detaylı açıklamalar 

Kredi Risk Modeli

Bankaların en büyük varlık kalemi verdikleri kredilerdir. Reel sektördeki şirketler ise ticari faaliyetleri sonucunda, bilançolarında borçlu cari hesap diye adlandırılan alacak hesapları taşır. Ticari hayatın normal akışı içinde, bazı şirketlerin borçlarını ödeyemeyecekleri açıktır. Öncelikle bankaların ve reel sektör şirketlerinin borçlularının rating sınıflarına ayrılması ve bunlara verilecek temerrüt olasılığının (PD) belirlenmesi konusunda danışmanlık veriyoruz. Bunun yanında, alacaklar için mevcut teminatları değerlendirerek, riske maruz alacakların (EAD) hesaplanması ve temerrüt durumunda kayıp oranı (LGD) hesaplanması için metodoloji geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Nihayetinde, tüm alacakların, PD, EAD ve LGD parametreleriyle değerlendirildiği bir kredi riski modeli geliştirerek, farklı güven seviyelerindeki kayıp risklerinin sayısallaştırılması ve alınması gereken aksiyonlar konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Operasyonel Risk Modeli

Bankalar, enerji şirketleri, inşaat şirketleri gibi büyük ölçekte ve karmaşık operasyonlar yürüten ve çok sayıda çalışanı olan şirketler operasyonel riske maruz kalmaktadır. Sistemlerinin çalışmaması veya çalışanlarının yanlış hareketleri sonucu şirketler zarara maruz kalabilmektedir. Bunun yanında, dış etmenler de bazı durumlarda zarara yol açabilmektedir. Şirketlerin tarihsel risk olayı verilerini inceliyor, uzman görüşlerini de derleyerek, ileride oluşabilecek risk olaylarının modellerinin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Böylece şirketler ileride oluşabilecek kötü senaryoları ve bunların sonuçlarını sayısal olarak görebiliyor ve bunları karşılayabilecek sermayeleri olup olmadığı konusunda görüş oluşturabiliyorlar. Sigorta gibi telafi edici aksiyonlar konusunda daha bilinçli karar alınabiliyor. Gerekirse bazı operasyonel riskler için iç kontroller tasarlanabiliyor.

Faiz Riski Modeli

Bankalar, yatırım fonları ve tahvil portföyü taşıyan şirketler, özellikle trading amaçlı portföy taşıdıkları sırada, faiz oranlarındaki değişim nedeniyle riske maruz kalırlar. Sabit faizli tahvil portföyü taşındığı sırada, piyasa faiz oranlarındaki artış portföyün değerini düşürür. Portföy taşıyan şirketlerin, istatistiksel olarak güvenilir faiz riski modelleri hazırlamalarına yardımcı oluyoruz.

Emtia Risk Modeli

Elektrik, doğalgaz, kömür, petrol ürünler, tarım ürünleri, metaller, vb. gibi emtiaların üretimini, ticaretini yapan ya da bu ürünleri kullanan şirketler, bu ürünlerin fiyatlarındaki değişmelerden ötürü riske maruzdur. Emtiaların geçmişteki piyasa fiyatı verilerini kullanarak, fiyatların gelecekteki değişimlerini, zaman serisi (time series) modelleri ile tahmin ediyoruz. Emtia fiyat modellerimizi kullanarak, şirketlerin taşıdıkları emtia pozisyonlarını değerliyoruz ve bu pozisyonların kar/zarar olasılık dağılımlarını hesaplıyoruz. Böylece taşınan pozisyonların risklerini sayısallaştırmış oluyoruz. Dahası, modelleme metodolojimizi ve yaklaşımımızı uygulamalı olarak müşterilerimize de öğretiyoruz

FX Risk Modeli

Şirketler gerek bilançolarında taşıdıkları pozisyonlar, gerekse yaptıkları işlemler nedeniyle kur riskine maruz kalırlar. Türk Lirası’nın diğer para birimlerine göre değer artış veya azalışları, kur riski taşıyan şirketleri etkiler. Şirketlerin, bilançolarına ve gerçekleştirmeyi planladıkları işlemlere uygun FX risk modelleri hazırlamalarına ve taşıdıkları riskleri hesaplamalarına yardımcı oluyoruz. Dahası, taşınan riskleri azaltma konusunda en uygun ve en ucuz hedging yöntemleri konusunda fikirler geliştiriyoruz. Böylece şirketler bekledikleri getirilerle aldıkları riskleri karşılaştırabiliyor ve gerekiyorsa hedging gibi aksiyonları bilinçli bir şekilde uygulayabiliyor

IBNR modeli

Sigorta şirketlerinin en büyük sorunlarından birisi doğru IBNR karşılıklarını hesaplamalarıdır. RDC olarak biz, sigorta şirketlerinin uzun kuyruklu branşlarındaki tarihsel hasar verisini analiz ederek, istatistiksel açıdan uygun IBNR metodlarıyla farklı modeller hazırlanması konusunda müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bunun yanında, müşterilerimizin mevcut IBNR modellerinin back-testing çalışmaları konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz

Optimum Reasürans Modeli

Sigorta şirketlerinin prim gelirlerini doğrudan etkileyen kararlardan birisi reasürans şirketine devredilecek risk ve prim oranlarının belirlenmesidir. Özellikle ülkemizdeki sigorta şirketlerinin yazdıkları poliçelerde, reasürans şirketlerine olan bağımlılıkları düşünüldüğünde, devredilecek risk ve prim tutararının, şirketlerin karlılıkları açısından taşıdığı önem kolaylıkla anlaşılabilir. RDC olarak reasürans kararlarında, sigorta şirketlerinin optimum devir oranlarını risk bazlı olarak hesaplamalarını öneriyoruz. Risk bazlı optimum devir oranlarını hesaplayabilmek için geliştirdiğimiz modellerimizi müşterilerimizle paylaşıyor ve onların da kendi modellerini geliştirmeleri konusunda danışmanlık veriyoruz.