BlueLightBG

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) bir şirketteki riskleri sistematik bir şekilde belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve gerekli aksiyonları almak amacıyla kurulan sistemdir. KRY’nin nihai amacı şirketteki karar alıcılara, riskleri yönetme konusunda destek vermektir.

Palisade “@RISK” ve COSO uyumlu Share Point  tabanlı “BPA-Solutions Enterprise Risk Management” yazılımlarını birlikte kullandığımız çözümümüzün geleneksel yöntemlerden farkı ve avantajı süreçte risk analitiği/risk modellemenin olmasıdır.

Risk modelleme, simülasyon yardımıyla risklerin sayısallaştırılması ve ortaya çıkan metrikler yardımıyla da karar almayı kolaylaştırması prensibine dayanır.

Risk basitçe şirket hedeflerinde gerçekleşebilecek negatif bir sapma olarak tanımlanabilir. (Riskler çoğu zaman negatif sapmaya neden olabileceği gibi pozitif sapmaya da neden olabilir. Genelde bu fırsat olarak adlandırılır.)

Riskler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Aşağıda bu sınıflandırmalardan biri gösterilmektedir:

 • Piyasa Fiyat Riski
 • Alacak Temerrüt Riski
 • Faiz Oranı Riski
 • Kur Riski
 • Emtia Fiyat Riski
 • Sabit Kıymet Riski
 • Regülasyon Riski
 • Repütasyon Riski
 • Doğal Afet Riski
 • Siyasi Risk
 • Proje Riski
 • Operasyonel Risk

Değer Önerimiz

KRY ile tüm risklerin şirketin faaliyet sonuçlarına olası etkileri ortaya çıkarılır. Daha da önemlisi analiz sonuçları belirlenen süreçler içinde ve görev-sorumluluklara uygun olarak çeşitli aşamalardan geçerek üst yönetime raporlanır. Üst yönetim ise alacağı ticari kararlarda, KRY ile ortaya çıkan analizleri de kullananır ve daha şeffaf ve doğru kararlar alabilir. Ayrıca şirketin beklenen getirisi ile aldığı riskler karşılaştırılarak, risklerin bir kısmı ortadan kaldırılabilir veya seviyesi azaltılabilir. Bazı durumlarda ise şirket üst yönetimi beklenen getiriyi arttırabilmek için riskleri arttırma yoluna gidebilir.

KRY sistemini kurarken ortaya çıkan en önemli sorun risk modellemesidir.Risk modellemesi ile şirketin riskleri analiz edilirken olasılık dağılımları kullanarak risk sonuçlarının sayısallaştırılması amaçlanır. Herbir risk sayısallaştırılmadan, riskler birleştirilerek şirketin maruz kaldığı risk de hesaplanamaz.

Risk Dynamics Consultancy olarak, KRY sisteminin kurulması ve risk yönetimi sürecinin uygulamaya geçirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetimizin kapsamı:

 • KRY prosedürlerinin hazırlanması
 • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Metodolojinin belirlenmesi
 • KRY paydaşlarına gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Paydaşlarla mülakatların gerçekleştirilmesi ve risklerin belirlenmesi
 • Risklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Herbir risk için risk modellerinin hazırlanması
 • Risk aksiyonlarının belirlenmesi
 • Risk listelerinin ve risk haritasının hazırlanması
 • KRY raporlarının şablonlarının hazırlanması
 • KRY iletişim sürecinin ve toplantı kurallarının belirlenmesi
 • KRY’nin, ticari karar alma süreçleriyle entegrasyonunun gerçekleştirilmesi
 • İhtiyaca göre çözüm ortağımız BPA-Solutions’ın ERM yazılımının  entegrasyonu ve yaygınlaştırılması